Admiterea 2014

 • LICENȚĂ
 • MASTERAT
 • DOCTORAT
 • PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUA

Licenta - Domeniul INGINERIA MEDIULUI

Consumăm prea multe resurse, producem multe deșeuri și cauzăm daune potențial ireversibile mediului și climei. Presiunea crescândă asupra planetei nu poate continua la nesfârșit, iar impactul încălzirii globale se face deja simțit. Trebuie să inversăm situația, iar tu poţi juca un rol în acest sens, alegand cariera de INGINER DE MEDIU.Urmând aceasta cariera, poți ajuta la abordarea unor provocări precum:

 • utilizarea resurselor naturale ale planetei cu mai multă grijă;
 • luarea unor măsuri în privința încălzirii globale;
 • găsirea unor surse de energie curate și ecologice;
 • conceperea unor moduri de transport mai ecologice și mai eficiente;
 • conceperea unor sisteme de aprovizionare cu apă sau de tratare a apelor uzate în zonele urbane și rurale;
 • eliminarea deșeurilor și reciclarea acestora, etc.


Te pasionează aceasta cariera de inginer de mediu ?

Inscrie-te la licenta in domeniul ingineria mediului.

Specializarea

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIEMasterat

Calendarul concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru anul universitar 2014-2015

(Anexa 1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Perioadele de înscriere şi de desfăşurare a concursului de admitere la studii de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru anul universitar 2014-2015 sunt:

 • Sesiunea din vară: 14 iulie 2013 – 25 iulie 2013
 • Sesiunea din toamnă: 17 septembrie 2013– 24 septembrie 2013

În aceste intervale de timp facultăţile organizează înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale, pentru fiecare sesiune.REGULAMENT

Privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Capitolul 1. Prevederi generale

Art. 1.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile:

 • Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
 • Ordinului nr. 3544 din 15.04.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013 – 2014,
 • Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Art. 1.2.În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, se organizează şi se desfăşoară admitere pentru ciclul II de studii universitare în domeniile şi specializările de studii universitare de master acreditate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 1.3.Fiecare Facultate elaborează propria metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru domeniile de studiu şi specializările oferite, respectând prevederile cadru din prezentul regulament. Metodologiile facultăţilor se aprobă în fiecare an de Consiliile Facultăţilor, cu cel puţin 6 luni înainte de organizarea concursului şi se anexează acestui regulament.

Art. 1.4.Persoana care a fost admisă la studiile universitare de master are calitatea de student și poartă denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului II de studii universitare.

Capitolul 2. Organizarea concursului de admitere la studii universitare de master

Art. 2.1.. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art. 2.2.(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de master, candidaţii vor achita o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, inclusiv pentru eventualele contestaţii depuse în termen legal. Cuantumul taxei este de 150 lei din care:

 1. Taxa de admitere la UTCN: 50 lei;
 2. Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei .

(2) Beneficiază de gratuitate la înscrierea la concursul de admitere, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun în dosar acte doveditoare:

 1. Candidații orfani de ambii părinți, care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
 2. Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
 3. Copiii personalului didactic în activitate;
 4. Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora.

(3) Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun în dosar acte doveditoare:

 1. Candidații orfani de un părinte, care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
 2. Copiii personalului didactic pensionar sau decedat și personalului didactic auxiliar (în activitate, pensionar sau decedat) din instituţiile de învăţământ de stat, care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 26 de ani.

Art 3.3.Documentele necesare pentru înscriere sunt:

 1. Cerere de înscriere – formular tip furnizat în momentul înscrierii;
 2. Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent). Diploma sau adeverinţa se depun în original pentru candidaţii la locurile de la buget, şi original sau în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă;
 3. Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master;
 5. Diploma de bacalaureat în original pentru candidaţii pe locurile de la buget sau în copie legalizată pentru candidaţii pe locurile cu taxă;
 6. Certificat naştere (în copie legalizată);
 7. Copie carte de identitate;
 8. Doua fotografii 3 / 4 cm;
 9. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
 10. Dosar plic.

Capitolul 4. Desfăşurarea concursului de admitere

Art. 4.1. (1) Modalităţile de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii de master specifice fiecărui domeniu de studiu se stabilesc de către Facultăţi, prin metodologii proprii.

(2) Metodologiile Facultăţilor stabilesc cel puţin:

 • Programele de master pentru care se organizează admitere;
 • Modul de organizare al concursului, tipul şi tematica probelor de concurs, modalitatea de evaluare şi notare a probelor, modul de calcul al mediei de admitere, modul de repartizare al candidaţilor declaraţi admişi;
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii care au obţinut medii egale clasaţi pe ultimul loc;
 • Criteriile specifice pentru premianţii la diferite concursuri (olimpiade, sesiuni de conferinţe ştiinţifice etc.) relevante şi categorii de premianţi propuse de facultăţi, specificate pe domeniu de studii;
 • Actele/documentele necesare desfăşurării concursului de admitere, altele decât cele prevăzute în acest regulament;
 • Data, ora, sala probelor de concurs şi cele de afişare a rezultatelor respectând perioadele prevăzute în calendarul admiterii la nivel de universitate;
 • Condiţiile în care se pot depune contestaţiile, termenele şi modul lor de soluţionare.
 • Perioadele pentru confirmarea locului obţinut prin concurs şi de afişare a rezultatelor finale în urma eventualelor redistribuiri ;
 • Alte aspecte ale organizării concursului de admitere care nu contravin legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.

Art 4.2. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de master, fiecare Facultate va propune una sau mai multe comisii de admitere pe domenii, conduse de câte un preşedinte. Componenţa comisiilor se aprobă de Rectorul Universităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de sesiunea din vară a concursului de admitere. Comisiile aprobate vor asigura organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere atât în sesiunea din vară cât şi în cea din toamnă.

Art 4.3. Tematica probelor de concurs, bibliografia, modul de evaluare, calendarul concursului conţinând perioadele de înscriere, datele probelor de concurs, sala, datele în care se afişează rezultatele şi perioadele de depunere şi rezolvare a contestaţiilor se aduc la cunoştinţa candidaţilor cu 15 zile înainte de începerea concursului. Comisiile de admitere ale facultăţilor sunt responsabile de afişarea acestor informaţii la sediul facultăţilor şi pe pagina de web proprie.

Capitolul 5. Stabilirea rezultatelor concursului. Confirmarea locului

Art. 5.1

 1. Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în limita numărului de locuri la domeniul pentru care candidează.
 2. Facultăţile vor decide prin metodologia proprie modul de repartizare a candidaţilor declaraţi admişi în cadrul unui domeniu sau a unei comisii de admitere, putând opta ca şi criteriu prioritar pentru medie (media este prioritară opţiunii) sau pentru opţiune (opţiunea este prioritară mediei).
 3. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).
 4. Mediile generale obţinute de candidaţi (respectiv punctajul general) sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la programele de studiu menţionate de candidat în cererea de înscriere.
 5. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic. Se va menţiona, pe lângă cele precizate la, în mod obligatoriu, termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 6. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de admitere, în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere pe facultate. Comisiile de admitere din facultăţi vor afişa la loc vizibil rezolvarea acestora.
 7. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.

Art. 5.2

 1. După afişarea rezultatelor iniţiale din sesiunea din vară candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut prin concurs conform calendarului întocmit de Facultăţi, astfel:
  • Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de absolvire (pentru promoţia curentă) în original;
  • Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă prin achitarea taxei de 500 de lei, care va constitui o parte a taxei de şcolarizare.
 2. La sfârșitul fiecărei runde de confirmări, toate locurile neconfirmate sunt ocupate de candidaţii având mediile imediat următoare, conform fişei lor de înscriere. Aceste rezultate sunt din nou afişate. Locurile ocupate în acest fel trebuie confirmate.
 3. Facultăţile pot organiza, dacă este cazul, o a doua rundă de confirmări a locului în sesiunea din vară, care se va încheia cu cel puţin 15 zile înainte de începutul perioadei de înscrieri pentru sesiunea din toamnă.
 4. Pentru locurile rămase neocupate după afişarea rezultatelor finale în sesiunea din vară se organizează concurs de admitere în sesiunea din toamnă, încheiat cu o rundă de confirmări a locului, după cum este descris la aliniatul (1).
 5. Candidaților care au confirmat locul la taxă, achitând suma de 500 lei, dar ulterior au fost admiși la buget li se poate restitui suma achitată, numai după ce au fost înmatriculați și au semnat contractul de studii.

Art. 5.3

 1. Pe baza listelor rezultate în urma desfășurării concursului, candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în învăţământul universitar de master în anul universitar 2014-2015, cu aprobarea decanului facultății.
 2. Documentele candidaţilor respinşi sau a celor care se retrag din concurs se restituie la cerere, necondiţionat şi fără perceperea unei taxe.
 3. Dacă nici după admiterea din sesiunea din toamnă nu se ocupă toate locurile finanţate prin granturi de studii la o specializare, Consiliul de Administraţie al UTCN este abilitat să hotărască redistribuirea locurilor la alte specializări în cadrul facultăţii sau la alte facultăţi, în interiorul liniilor de studiu, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei. Pe aceste locuri pot glisa studenţi admişi în prealabil pe locurile cu taxă.

Capitolul 6. Dispoziţii finale

Art. 6.1. Prezentul Regulament se aplică începând cu concursul de admitere pentru anul universitar 2014-2015.

Art. 6.2.Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi completate cu eventualele reglementări ulterioare ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universitar.

Art. 6.3.Orice modificare poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului UTCN, ori prin publicarea unor acte normative imperative.

Aprobat în Consiliul de Administraţie din......Metodologia

Facultăţii de Ingineria Materialelor și a Mediului

pentru admiterea la studii universitare de master

Cap 1. Cadrul general

Art. 1.1La Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, admiterea la studiile universitare de masterat se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - aprobat în Consiliul de Administrație al UTCN din.................... și Senatul UTCN în ședința din.................................

Cap 2. Domenii de studiu şi specializări

Art 2.1. În cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor și a Mediului se organizează admitere la studii de masterat pentru urmatoarele programe de master în domeniile:

 1. Domeniul ingineria materialelor:
  • Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
  • Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor
 2. Domeniul ingineria mediului:
  • Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
  • Procedee avansate în protecţia mediului
  • Manag. integrat al resurselor naturale si al deşeurilor
  • Ingineria ,dreptul si economia dezvoltarii durabile
  • Antreprenoriatul dezvoltării durabile