StructuraDirector de departament
Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN
Asigură managementul și conducerea operativă a departamentului.
Director de departament
 1. Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN – director;
 2. Prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU – membru;
 3. Conf.univ.dr.ing. Emil RIȚI-MIHOC – membru;
 4. Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NEMEȘ - membru;
 5. Sef lucrări dr.ing. Dan Dumitru PORCAR – membru.
Asigură monitorizarea activității didactice și de cercetare, asigură baza logistică, asigură gestionarea resursele materiale și financiare din cadrul departamentului.
Grupuri de lucru
Denumire Atribuții Responsabil Echipa de lucru
1.Grupul cu programele de studii -licență / master/ doctorat/programe postuniversitare Gestionare planuri de învățămînt și fișe de disciplină, finalizare studii, bază de date absolvenți, reevaluare periodică Conf.univ.dr.ing.Viorel DAN Prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU/ Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN/ Prof.univ.dr.ing. Valer MICLE Prof.univ.dr.ing. Emil NAGY/ Asist.univ.dr.ing. Timea GABOR
2.Grupul cu cercetarea științifică și transfer tehnologic Baza de date, raport de cercetare, audit activități de cercetare, plan de cercetare Prof.univ.dr.ing.Valer MICLE CENTRU DE CERCETARE INGINERIA MEDIULUI - IngMed Prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU/ Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN/ Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NEMEȘ/ Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN/ Conf.univ.dr.ing. Emil RIȚI-MIHOC/ Sef lucr.dr.ing. Simona-Elena AVRAM/ Asist.univ.dr.ing. Ancuța –Elena TIUC
3.Grupul cu relațiile internaționale, relațiile cu mediul academic și socio-economic, manifestările științifice Gestiune mobilități cadre didactice și studenți/masteranzi, parteneriate, planificare și organizare manifestări științifice Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN Prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU / Prof.univ.dr.ing. Valer MICLE/ Conf.univ.dr.ing. Horațiu VERMEȘAN/ Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN / Asist.univ.dr.ing. Ancuța –Elena TIUC
4.Grupul cu managementul calității Gestionare activități de evaluare discipline, evaluare cadre didactice Prof.univ.dr.ing. Tiberiu RUSU Conf.univ.dr.ing. Horațiu VERMEȘAN/ Sef lucr.dr.ing. Simona-Elena AVRAM/ Conf.univ.dr.ing. Mircea Traian MOCIRAN/ Asist.univ.dr.ing. Bianca Michaela SOPORAN
5.Grupul cu relatiile cu studenții / masteranzii Coordonatori practica, tutori de an, cercuri științifice, ghid studenti Sef lucr.dr.ing.Dan Dumitru PORCAR Prof.univ.dr.ing. Emil NAGY// Conf.univ.dr.ing. Emil RIȚI-MIHOC Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NEMEȘ/ Conf.univ.dr.ing. Mircea Traian MOCIRAN/ Sef lucr.dr.ing. Ioana DENEȘ-POP
6.Grupul cu orarul, spațiile învățămînt, platforma e-learning, publicații Coordonare orar, gestionare săli, actualizare platformă, gestionare publicații. Conf.univ.dr.ing.Horațiu VERMEȘAN Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN/ Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN/ Sef lucr.dr.ing.Marius Dan CRIȘAN/ Asist.univ.dr.ing. Timea GABOR
7.Grupul cu asigurarea dezvoltarii bazei logistice Baza de date, plan de dezvoltare / raport dotare anual Conf.univ.dr.ing.Emil RIȚI-MIHOC Prof.univ.dr.ing. Valer MICLE/ Prof.univ.dr.ing. Emil NAGY Sef lucr.dr.ing. Dan Dumitru PORCAR/ Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NEMEȘ Sef lucr.dr.ing. Dan Dumitru PORCAR/ Asist.univ.dr.ing. Andrei Tudor RUSU
8.Grupul cu admiterea și relații cu mass-media Bază de date, promovare programe de studii, organizare admitere, comunicare Conf.univ.dr.ing.Ovidiu NEMEȘ Conf.univ.dr.ing. Horațiu VERMEȘAN Conf.univ.dr.ing. Emil RIȚI-MIHOC/ Sef lucr.dr.ing.Marius Dan CRIȘAN/ Sef lucr.dr.ing. Ioana DENEȘ-POP/
9.Grupul cu securitatea - sănătatea în muncă, PSI Instructaj și informare în domeniu,PSI Sef lucr.dr.ing.Simona-Elena AVRAM Asist.univ.dr.ing. Călin George ROGOZAN/ Asist.univ.drd.ing. Tiberiu Romi LEHENE
Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile (CPADDD)
Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN - manager
 • Asigură promovarea unei politici şi a unei culturii antreprenoriale în domeniul dezvoltării durabile, prin oferirea unor exemple de bună practică altor comunităţi academice naţionale şi europene ;
 • Asigură organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul inginerie mediului, în colaborare cu DECIDFR.
ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI
Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN – director
 • Asigură managementul și conducerea operativă a departamentului
Prof.univ.dr.ing.Tiberiu RUSU – membru
 • Monitorizează activitatea didactică din departament în domeniul ingineriei mediului şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • Monitorizează modul în care cursurile și seminarile sunt acoperite cu materiale adecvate cerințelor specifice fiecărei discipline;
 • Monitorizeaza corespondența dintre competențele furnizate de discipline și competențele necesare unui absolvent, în funcție de specializare, atât la nivel licență cât și la nivel masterat;
 • Asigura nesuprapunerea unor teme în programele analitice la nivel de departament.
Conf.univ.dr.ing. Emil RIȚI-MIHOC – membru
 • Monitorizează activitatea didactică din departament în domeniul ingineriei materialelor şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • Monitorizează activitatea de dezvoltare a bazei materiale a departamentului și face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • Monitorizează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul auxiliar didactic şi nedidactic al departamentului;
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NEMEȘ - membru
 • Monitorizeaza activitatea știintifica a membrilor departamentului şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • Asigura diseminarea informațiilor la nivel de departament, privind oportunitățile de publicare în reviste de specialitate respectiv de participare la conferințe naționale și internaționale;
 • Monitorizeaza activitatea știintifica a cercurilor studentesti şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • Asigura și menține relația cu bazele de date internaționale în care este indexat volumul conferințelor organizate la nivel de departament;
Sef lucrări dr.ing. Dan Dumitru PORCAR – membru
 • Monitorizează modul in care sunt indeplinite activitățile tutoriale cu studentii;
 • Coordoneaza activitatile de incheiere a unor conventii de practica pentru studentii de la specializarile gestionate de departament;
 • Monitorizează și sprijina asociațiile studențești in activitatile specifice acestora;
 • Raspunde de activitatea de secretariat în cadul consiliului departamentului.

Membrii departamentului

Prof.univ.dr.ing.Tiberiu RUSU

e-mail:Tiberiu.Rusu@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

protecția calității apelor, studii de impact, epurarea apelor, potabilizare.

Sala M11 d

Tel.+40-264-401627;

Fax:+40-264-415054;

Prof.univ.dr.ing. Emil NAGY

e-mail:Emil.Nagy@sim.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Protectia mediului industrial, modelarea si optimizarea proceselor industriale, elaborarea si turnarea aliajelor, Analiza ecotehnologica a proceselor de productie, Procesarea aliajelor speciale

Sala M17, M18

Tel.+40-264-401727;

Fax:+40-264-415054;

Prof.univ.dr.ing.Vasile Filip SOPORAN

e-mail:vasile.soporan@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Ingineria proceselor de fabricație la cald, Fabricația pieselor turnate, Gestiunea deșeurilor, Dezvoltarea durabilă, Antreprenoriatul ecoresponsabil

Sala M11 b

Tel.+40-264-202793

Fax:+40-264-415054;

Prof.univ.dr.ing.Valer MICLE

e-mail:Valer.Micle@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Tehnologii şi echipamente de depouare a solurilor şi a apelor subterane, Reabilitarea ecologică a siturilor poluate, Utilaje tehnologice pentru turnătorii

Sala M203

Tel.+40-264-401732;

Fax:+40-264-415054;

Conf.univ. dr.ing. Mircea MOCIRAN

e-mail:mircea.mociran@ipm.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Elemente şi sisteme de acţionare hidraulică. Acţionarea şi comanda pneumatică a maşinilor.Energetica şi dinamica utilajelor de deformare plastică.Legislaţia protecţiei mediului industrial

Sala M108a

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Conf.univ.dr.ing. Viorel DAN

e-mail:viorel.dan@imadd.utcluj.ro;

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;

Conf.univ.dr.ing.Emil RIȚI-MIHOC

e-mail:Emil.Riti@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Protectia mediului industrial, analiza ecotehnologica a proceselor de industrial. Procedee speciale de turnare, elaborarea si turnarea aliajelor. Sisteme de energii neconvenţionale

Sala M108b

Tel.+40-264-401727;

Fax:+40-264-415054;

Conf.univ. dr.ing. Ovidiu NEMEŞ

e-mail:ovidiu.nemes@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Deșeuri și tehnologii de valorificare, Proiectarea ecologică a produselor, Modelarea proceselor ecologice, Materiale compozite polimerice

Sala M11 f/2

Tel.+40-264-4016633

Fax:+40-264-415054;

Conf. univ. dr. ing. Horațiu VERMEŞAN

e-mail:horatiu.vermesan@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Coroziune și protecție anticorozivă. Implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în diverse ramuri industriale. Transportul si transferul poluanților în mediu.

Sala E 01A

Tel.+40-264-401696;

Fax:+40-264-415054;

Conf. dr. ing. Horatiu Vermesan

Şef luc. dr.ing. Dan PORCAR

e-mail:dan.porcar@ispm.utcluj.ro;

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;

Poza

Şef. lucr. dr.ing.Marius CRIŞAN

e-mail:marius.crisan@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Tehnologii de Turnare,Controlul integrat al poluarii, Ingineria Calitatii, Recuperare si Valorificarea Deseurilor Industriale.

Sala M107

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Şef. lucr. dr.ing. Elena Simona AVRAM

e-mail:simona.avram@imadd.utcluj.ro

Domeniile de competență:

Procedee speciale de formare şi turnare a aliajelor, Evaluarea şi protecţia mediului industrial, Implementarea şi auditul sistemelor integrate de management – calitate- mediu-sănătate ocupaţională

Sala M205

Tel.+40-264-401722;

Fax:+40-264-415054;

Şef. lucr. dr.ing. Dorina MIHUȚ

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;


Şef. lucr. dr.ing. Ioana DENEŞ POP

e-mail:Ioana.Denes@imadd.utcluj.ro

Domeniile de competență:

Marketing, Management, Economie, Maşini şi acţionări hidraulice, Sonicitate

Sala M11a

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Şef. lucr. dr.ing. Cristina DEAC HORJU

e-mail:cristina.deac@imadd.utcluj.ro;

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;


Asist.univ. dr.ing.Tiberiu Romi LEHENE

e-mail:tiberiu.lehene@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

proiectarea tehnologiilor de realizare a pieselor prin turnare, elaborarea și turnarea aliajelor feroase, elaborarea și turnarea aliajelor neferoase

Sala M107

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Asist.univ. dr.ing. Călin ROGOZAN

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;


Asist.univ. dr.ing. Timea GABOR

e-mail:Timea.Gabor@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

Managementul proiectelor, Evaluarea impactului asupra mediului, Resurse energetice secundare.

Sala M112 a

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;

Asist.univ. dr.ing.Elena Ancuța TIUC

e-mail:ancuta.tiuc@imadd.utcluj.ro;

Domeniile de competență:

materiale fonoabsorbante, managementul deseurilor, controlul zgomotului

Sala M108 a

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Asist.univ. dr.ing.Tudor Andrei RUSU

e-mail:andreyyro@yahoo.com;

Domeniile de competență:

Epurarea apelor, potabilizarea apelor, studii de impact, protecția calității apelor

Sala M113

Tel.+40-264-401624;

Fax:+40-264-415054;

Asist.univ. dr.ing. Bianca Michaela SOPORAN

e-mail:bianca.soporan@imadd.utcluj.ro;

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;


Asist.univ. dr.ing. Monica Ioana SUR

e-mail:ioana.berar@imadd.utcluj.ro;

Tel.+40-264-401625;

Fax:+40-264-415054;